Hoivakotifarmasia ry

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hoivakotifarmasia ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

-  edistää hoivakodissa asuvien iäkkäiden lääkehoidon tutkimusta,

-  kehittää hoivakotien potilasturvallisuutta,

-  kasvattaa moniammatillista yhteistyötä eri terveydenhuollon ammattilaisten kesken sekä

-  lisätä farmaseuttisen asiantuntemuksen käyttöönottoa hoivakodeissa niin lääkehoidon kuin lääkehuollon osalta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

osallistuu kansainväliseen tutkimustoimintaan liittyen hoivakotien lääkitysturvallisuuteen,

järjestää kokouksia, koulutuksia, kursseja ja keskustelutilaisuuksia,

julkaisee tietoa suomalaisten hoivakotien lääkitysturvallisuuteen liittyvistä ongelmatekijöistä jatoimii yhteistyössä eri tahojen kanssa, jotka tutkivat iäkkäiden lääkitysturvallisuutta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

julkaista tutkimaansa tietoa hoivakotien lääkehoitoon ja -huoltoon liittyen,

järjestää jäsenilleen koulutusta ja tarjota tutkimusmahdollisuuksia yhteistyökumppanien kanssa,ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, testamentteja sekä apurahoja ja

omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä farmasian ammattilainen, tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka tahtoo edistää hoivakotien lääkehoitoa ja -huoltoa. Poikkeustapauksissa myös muiden ammattien harjoittajia voidaan hyväksyä jäseniksi. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kummallekin jäsenryhmälle erikseen, päättää syyskokous.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-6 muuta jäsentä ja 0-3 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/ tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella henkilöjäsenellä ja yhteisöjäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

10§ Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-  Kokouksen avaus

-  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

-  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-  Hyväksytään kokouksen työjärjestys

-  Esitetään tilinpäätös,vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

-  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

-  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-  Kokouksen avaus

-  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

-  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-  Hyväksytään kokouksen työjärjestys

-  Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio jo sekä ja jäsenmaksun/jäsenmaksujen suuruus

-  Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

-  Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

-  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.